+1 👍
578 lượt xem
bởi
Chào mọi người, em mới học C++ và có một thắc mắc là trong C++ e thấy có 2 loại hàm main như sau
int main () { /* ... */ }
int main (int argc, char *argv[]) { /* ... */ }
Theo em hiểu thì khi hàm main() kết thúc đồng nghĩ với chương trình cũng kết thúc. Vậy thì tai sao lại cần phải return giá trị `int` để làm gì ? Giá trị này sẽ được dùng vào việc gì ?

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅151)

Có mấy ý như sau

1. Ý nghĩa của giá trị return:
    0 --> Chương trình chạy và kết thúc OK
    khác 0 --> Chương trình kết thúc vì lỗi bất thường nào đó
2. Sử dụng giá trị return làm gì
    Một chương trình có thể được chạy từ một chương trình khác hoặc được start thông qua một shell script. Giá trị trả về của hàm main sẽ có thể được chương trình khác hoặc shell của OS kiểm tra để đưa ra quyết định cần làm gì tiếp.

Ví dụ: trên shell bạn có thể gõ lệnh chạy 2 chương trình program1 và program2 như sau:

./program1 && ./program2
trong trường hợp này nếu program1 return 0 thì sẽ thực thi tiếp program2. Ngược lại nếu program1 return gái trị khác 0 thì program2 sẽ không được thực thi.
bởi
Em hiểu rồi, Cám ơn anh nhiều
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
2 trả lời 488 lượt xem
0 👍
1 trả lời 154 lượt xem
0 👍
1 trả lời 81 lượt xem
hỏi bởi LongHoang (🏅0) 10/11/2020
0 👍
2 trả lời 241 lượt xem
hỏi bởi Longhoang 31/3/2020
...